Oferta edukacyjna 2016/2017 PDF Drukuj Email

Oferta edukacyjna 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2012r. zmieniaj? si? podstawy programowe kszta?cenia we wszystkich zawodach. Nasza szko?a przygotowuje si? do wchodz?cych zmian. Kierunki kszta?cenia, ktre s? w naszej ofercie, nawi?zuj? do tradycji i specyfiki szko?y, a jednocze?nie przygotowuj? do ?ycia we wsp?czesnym ?wiecie, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj?cym si? rynku pracy.
W procesie kszta?cenia zawodowego ucze? nab?dzie wiedz? i umiej?tno?ci oraz kompetencje personalne i spo?eczne zgodne z ide? europejskich ram kwalifikacji.
  Zach?camy do zapoznania si? z ofert? naszej szko?y i propozycjami kszta?cenia zawodowego.  Ko?cz?c technikum, mo?esz nie tylko zdoby? kwalifikacje w okre?lonym zawodzie, ale tak?e uzyska? matur?.4-letnie Technikum Agrobiznesu 

 

Absolwent szko?y kszta?c?cej w zawodzie technik agrobiznesu zostanie przygotowany do wykonywania nast?puj?cych zada? zawodowych:

 

1)  organizowanie i wykonywanie prac zwi?zanych z produkcj? ro?linn? i zwierz?c?;

2)  obs?uga pojazdw, maszyn i urz?dze? stosowanych w produkcji ro?linnej i zwierz?cej;

3)  organizowanie i wykonywanie prac zwi?zanych z przetwrstwem spo?ywczym, us?ugami i handlem;

4)  prowadzenie marketingu i sprzeda?y produktw rolniczych i spo?ywczych;

5)  prowadzenie dokumentacji przedsi?biorstwa w agrobiznesie.


W efekcie kszta?cenia zdob?dzie kwalifikacje:

Prowadzenie produkcji rolniczej;
Organizacja i prowadzenie przedsi?biorstwa w agrobiznesie


 4-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

 

Absolwent szko?y kszta?c?cej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zostanie przygotowany do wykonywania nast?puj?cych zada? zawodowych:

1)u?ytkowanie pojazdw, maszyn, urz?dze? i narz?dzi stosowanychprodukcji rolniczej;

2)obs?ugiwanie pojazdw, ?rodkw transportu, maszyn i urz?dze? stosowanych w rolnictwie;

3)ocenianie stanu technicznego maszyn i urz?dze? rolniczych;

4)organizowanie prac zwi?zanych z konserwacj? i napraw? ?rodkw technicznych stosowanych w rolnictwie;

5)prowadzenie samochodw osobowych.

 

W efekcie kszta?cenia zdob?dzie kwalifikacje:

Eksploatacja maszyn i urz?dze? stosowanych w produkcji rolniczej;

Obs?uga pojazdw stosowanych w rolnictwie;

Kwalifikacja M-46 - eksploatacja systemw mechatronicznych w rolnictwie.


  Szko?a prowadzi kursy kwalifikacyjne w zawodzie rolnik  

 

 

Ponadto uczniw klas szstych szk? podstawowych zapraszamy do kontynuacji edukacji w Publicznym Gimnazjum nr1w naszym Zespole Szk?


Absolwent szko?y kszta?c?cej w zawodzie rolnik zostanie przygotowany do wykonywania nast?puj?cych zada? zawodowych:

1)  wykonywanie prac zwi?zanych z prowadzeniem produkcji ro?linnej i zwierz?cej;

2)  eksploatowanie pojazdw i maszyn rolniczych;

3)  prowadzenie sprzeda?y produktw rolnych i zwierz?t gospodarskich;

4)  obliczanie op?acalno?ci produkcji rolniczej.

W efekcie kszta?cenia zdob?dzie kwalifikacje:

Prowadzenie produkcji rolniczej.

W roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2012r. zmieniaj? si? podstawy programowe kszta?cenia we wszystkich zawodach. Nasza szko?a przygotowuje si? do wchodz?cych zmian. Kierunki kszta?cenia, ktre s? w naszej ofercie, nawi?zuj? do tradycji i specyfiki szko?y, a jednocze?nie przygotowuj? do ?ycia we wsp?czesnym ?wiecie, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj?cym si? rynku pracy.

W procesie kszta?cenia zawodowego ucze? nab?dzie wiedz? i umiej?tno?ci oraz kompetencje personalne i spo?eczne zgodne z ide? europejskich ram kwalifikacji.

Zach?camy do zapoznania si? z ofert? naszej szko?y i propozycjami kszta?cenia zawodowego.

Ko?cz?c technikum, mo?esz nie tylko zdoby? kwalifikacje w okre?lonym zawodzie, ale tak?e uzyska? matur?.

Ko?cz?c zasadnicz? szko?? zawodow?, mo?esz uzupe?ni? kwalifikacje na poziomie technikum.