Drukuj
poniedziałek, 21 grudnia 2015 00:00

AGRITECHNICA i zak?ady CLAAS

Uczniowie ucz?szczaj?cy do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szk? w Komornie po raz kolejny uczestniczyli w najwa?niejszych targach techniki rolniczej na naszym kontynencie. Mowa oczywi?cie o Agritechnice odbywaj?cej si? w cyklu dwuletnim w Hanowerze. Drugi dzie? wycieczki dydaktycznej po?wi?cony by? poznaniu fabryki maszyn rolniczych CLAAS. Pomys?odawc? i kierownikiem wyjazdu studyjnego do Niemiec by? pan Andrzej Cicho?, nauczyciel przedmiotw zawodowych.


Ostatnio za? zorganizowany wyjazd do Niemiec by? niew?tpliwie du?ym przedsi?wzi?ciem logistycznym. Uczestniczy?a w nim m?odzie? z ka?dej klasy technikum.
W zak?adach CLAAS uczniowie naszej szko?y mogli zobaczy? jak powstaj? maszyny wykorzystywane na co dzie? w rodzimych gospodarstwach rolnych. Firma CLAAS powsta?a w 1913r., zatrudnia prawie 11,5tys. pracownikw a pod wzgl?dem wielko?ci sprzeda?y kombajnw zbo?owych jest liderem na rynku europejskim. Warto tutaj podkre?li?, i? a? 80% produkcji tej znanej marki jest wykonywane pod konkretne zamwienie. Przedsi?biorstwo produkuje kombajny zbo?owe (LEXION 12 szt/8h i TUCANO 6szt/8h), sieczkarnie (JAGUAR8szt/8h) oraz rwnie? od roku 2003 ci?gniki rolnicze (XERION 2szt/8h) zajmuje 40ha powierzchni z czego po?owa znajduje si? pod dachem.

 

W Hanowerze na Agritechnice zaprezentowa?o si? oko?o 3000 wystawcw z 47 pa?stw. Targom towarzyszy?o ponad 100 imprez w postaci forw oraz konferencji specjalistycznych. Innowacje techniczne prezentowane i nagradzane medalami na targach Agritechnica 2015, to sta?y element hanowerskiego wydarzenia, a wyzwania techniczne i spo?eczne nadchodz?cych lat, jak prze?om w polityce energetycznej, pojazdy elektryczne czy wspomagana komputerowo produkcja, rozwi?zywane s? g?wnie na drodze post?pu technicznego. Targi Agritechnica od wielu ju? lat wytyczaj? trendy w rozwoju
i konstrukcjach pojazdw i maszyn rolniczych. Nie mog?o tam wi?c rwnie? zabrakn?? m?odych rolnikw z naszego regionu.


Merytoryczne i interesuj?ce zaprezentowanie sposobu funkcjonowania zwiedzanych firm (w zesz?ym roku byli?my na Bawarii w zak?adach FENDT) oraz entuzjazm i zadowolenie widoczne w oczach uczniw motywuj? do poszukiwania kolejnych zak?adw celem kontynuacji cyklu wycieczek zawodowych. Dok?d si? wybierzemy? Zobaczymy w przysz?o?ci... Za idealn? postaw? oraz wr?cz wzorowe zachowanie sk?adam uczniom naszej szko?y serdeczne podzi?kowanie. By? to wyjazd studyjny na miar? XXI wieku, ktry zapewne zostanie w naszej pami?ci przez d?ugie lata podsumowuje wycieczk? pan Cicho?.


Wyjazd ten by? mo?liwy dzi?ki uczestnictwu Zespo?u Szk? w Komornie w projekcie pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bli?ej rynku pracy. Projekt UE realizowany jest przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu dla wszystkich szk? prowadz?cych kszta?cenie zawodowe w woj. opolskim (nr POKL.09.02.00-16-001/13).

mgr in?. Andrzej Cicho?

Poprawiony: środa, 03 lutego 2016 18:19