PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
wtorek, 27 marca 2012 20:08

Zesp? Szk? w Komornie w dn. 20.03.2012r. zorganizowa? dla uczniw klas III gimnazjw Dzie? Otwarty. Licznie przyby?a m?odzie?, rodzice oraz opiekunowie uczestniczyli w bogatym programie przygotowanym przez nauczycieli i uczniw szko?y. Po oficjalnym powitaniu przez dyrektora szko?y i przewodnicz?cego Samorz?du Uczniowskiego m?odzie? gimnazjalna obejrza?a prezentacj?, ktra m.in. mia?a na celu przedstawienie oferty kierunkw kszta?cenia. Nast?pnie, podzielona na grupy, mia?a mo?liwo?? poznania bazy dydaktycznej Zespo?u Szk?, odwiedzaj?c sale lekcyjne, pracownie przedmiotw zawodowych i multimedialne oraz warsztaty szkolne.

Du?? atrakcj? cieszy?y si? pokazy do?wiadcze? fizycznych, prezentowane przez wyk?adowc? Uniwersytetu Opolskiego oraz popis umiej?tno?ci stra?ackich uczniw klasy I technikum mechanizacji rolnictwa, ktrzy realizuj? innowacj? pedagogiczn? Ochrona przeciwpo?arowa i ratownictwo". Oprcz tego m?odzie? gimnazjalna zobaczy?a wyst?py szkolnej orkiestry d?tej, a tak?e humorystyczn? wersj? Czerwonego kapturka" przygotowan? przez szkolne ko?o teatralne.

Ka?dy z odwiedzaj?cych mg? tak?e sprbowa? ciasteczek domowej roboty", ktre upiekli uczniowie Zespo?u. Na po?egnanie wr?czono go?ciom upominki wykonane w?asnor?cznie przez uczniw technikum architektury krajobrazu.

Bogaty program dnia oraz wystawy uczniowskich prac projektowych, makiety ogrodw, prac florystycznych oraz wystawa sprz?tu rolniczego zorganizowanego przez firm? ?wierkot (oficjalnego przedstawiciela sprz?tu CLAAS) wzbudzi?y ?ywe zainteresowanie.

Dzi?kujemy gimnazjalistom za liczne przybycie. Wszystkich uczniw, ktrzy s? zainteresowani ofert? kszta?cenia w naszej szkole, a ktrzy nie mogli uczestniczy? w Dniu Otwartym, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.zskomorno.pl) lub szko?y w innym terminie.