Dzie? otwarty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Malinka   

W dn. 10 kwietnia 2013 r. w naszej szkole odby? si? Dzie? otwarty" przygotowany z my?l? o naszych przysz?ych pierwszoklasistach. Dla uczniw III klas gimnazjw przygotowali?my punkt informacyjny ze s?odkim pocz?stunkiem, mo?liwo?ci? uzyskania informacji o naszej szkole i kierunkach kszta?cenia. Gimnazjali?ci mogli obejrze? obiekty naszej szko?y, sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, warsztaty szkolne, sal? gimnastyczn? i rozleg?y teren wok? szko?y. Przygotowali?my tak?e stoiska prezentuj?ce zaj?cia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole. Prezentowa? si? Klub Honorowych Dawcw Krwi, wolontariusze, ko?o teatralne, klub przedsi?biorczo?ci. Na korytarzu szko?y przygotowana zosta?a wystawa uczniw technikum architektury krajobrazu, gdzie zaprezentowano m.in. wykonane przez uczniw makiety i projekty ogrodw przydomowych i zielniki ro?lin ozdobnych. Na boisku szkolnym mo?na by?o uczestniczy? w pokazach stra?ackich, prezentowanych przez uczniw bior?cych udzia? w du?ej innowacji pedagogicznej dotycz?cej ochrony przeciwpo?arowej. Przyby?ymi gimnazjalistami opiekowali si? uczniowie klasy IV i wybrani nauczyciele. Gimnazjalistw, ktrzy chcieli by jeszcze odwiedzi? nasz? szko?? zapraszamy w dowolnym terminie o zg?oszenie si? do sekretariatu lub do pedagoga szkolnego.

CZEKAMY NA ZAINTERESOWANYCH I ZAPRASZMY.