Wyjazd dydaktyczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Wojtu?   

M?odzie? pierwszej klasy technikum agrobiznesu w dniu 18 kwietnia 2013r. uczestniczy?a w wyje?dzie dydaktycznym . Celem wyjazdu by?a obserwacja sadzenia ziemniakw na polu gospodarstwa Agroland" w Ligocie. M?odzie? spotka?a si? z przedstawicielem firmy Grimme, ktra wykonywa?a us?ug? sadzenia ziemniakw. Przedstawiono zakres zada? zwi?zanych z sadzeniem, zademonstrowano jak sprawdza? parametry jako?ciowe sadzenia. M?odzie? pyta?a w?a?ciciela gospodarstwa o kierunki produkcji stwarzaj?ce stabilny rynek zbytu.

Spotkanie by?o wspania?? lekcj? pogl?dow? na temat organizacji technologii sadzenia ziemniakw oraz zasad funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

M?odzie? wrci?a bogata w wiedz?, umiej?tno?ci i z nowym do?wiadczeniem.