Na Uniwersytecie PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
czwartek, 24 listopada 2011 00:00

W dniu 24.11.2011r. uczniowie klas IIT, IIA i k?ka fizycznego uczestniczyli w wyk?adach z fizyki. Tematem by?a hydrostatyka, a zaj?cia prowadzi? pan Andrzej Trzebuniak. Pokazy takie s? ?wietnym uzupe?nieniem lekcji fizyki. Dzi?ki nim jeszcze lepiej mo?emy zrozumie? dany temat a przeprowadzone do?wiadczenia obrazuj? w sposb przyst?pny dane zjawisko.


Naszym zadaniem by?o uwa?ne s?uchanie i robienie notatek ktre p?niej okaza?y si? bardzo przydatne do napisania referatu na wys?uchany temat.

 

Jak przyzna?a Pani Jadwiga Musio? prace by?y bardzo interesuj?ce i zawiera?y przer?ne spostrze?enia.

 

Oto kilka z nich:

Mateusz Nandzik IIT- polecam wyk?ad innym, poniewa? by? bardzo interesuj?cy, dawa? wiele do zrozumienia i wiele mo?na by?o si? nauczy?. Polecam te do?wiadczenia i temu ktry jest s?aby i temu ktry jest dobry.               
Weronika Kubiec IIT- uwa?am ?e powinni?my cz??ciej je?dzi? na takie zaj?cia pozaszkolne. Mi te wyk?ady bardzo si? podoba?y, patrzy?am na ka?de do?wiadczenie z wielkim zainteresowaniem. Nie wiedzia?am, ?e fizyka mo?e by? a? tak fascynuj?ca.     
Ewelina Krajczy IIT- ka?da do?wiadczenie pokazywane podczas tych wyk?adw cieszy?o du?ym zainteresowaniem s?uchaczy. Dla mnie najbardziej interesuj?ce by?o do?wiadczenie z workiem na ?mieci, bo nie wiedzia?am, ?e prawa fizyki maj? zastosowanie nawet w takich rzeczach. 
Pawe? Cienskowski  IIT- my?l? ,?e takie wyjazdy s? potrzebne dla uczniw, aby Ci mogli zobaczy? wiele ciekawych do?wiadcze?, bo fizyk? najlepiej rozumie si? za pomoc? do?wiadcze? ni? przez sam? teori?.
Alina Morawiec IIT- uwa?am, ?e takie wyk?ady do?wiadczalne s? przydatne aby jeszcze dok?adniej zrozumie? dany przedmiot. W przysz?o?ci chcia?abym znowu pojecha? na taki wyk?ad.               
Agata Barto? IIA- dzi?ki tym eksperymentom odkry?am, ?e fizyka to nie tylko skomplikowane dzia?ania ale rwni? ?ycie codzienne ktre nas  otacza.    
Jolanta Witchw IIIG- uwa?am ?e ten wyjazd da? uczniom wi?cej ni? zwyk?a lekcja fizyki. Do?wiadczenia by?y pokazywane bardzo ciekawie, co pozwala o wiele bardziej zapami?ta? wnioski i prawa fizyki.         
Katarzyna Kral IIA- my?l?, ?e nie straci?am czasu na tych wyk?adach, wiele zapami?ta?am i nauczy?am si?. Wiele do?wiadcze? pozytywnie mnie zaskoczy?o.      
Dawid Jask?ka IIA- poleca?bym kolegom i kole?ankom aby wybrali si? na taki wyk?ad.            
Natalia Zmarz?y IIA- uwa?am, ?e takich wycieczek powinno by? wi?cej. Wyk?adowca powiedzia?: prawa fizyki rz?dz? nami a? do ?mierci. Osobi?cie potwierdzam s?owa wyk?adowcy.

 

Takie lekcje interaktywne s? potrzebne i pozytywnie wp?ywaj? na wiedz? ucznia. Wyjazd zaliczamy do udanych, wszyscy uczniowie z ch?ci? go powtrz?, gdy? fizyka nie zaczyna i nie ko?czy si? na lekcjach fizyki.