Regulamin forum PDF Drukuj Email

Zasady Forum ZSK


1. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum, ani tym bardziej ograniczanie dost?pu do niego komukolwiek.

2. Je?li masz jakie? w?tpliwo?ci dotycz?ce forum - nie bj si? pyta?.

3. Ka?da osoba korzystaj?ca z forum jest zobowi?zana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomo?? regulaminu nie jest wyt?umaczeniem w sytuacji jego ?amania.

4. Wobec osb ?ami?cych regulamin administrator/moderator ma prawo wyci?gn?? konsekwencje w postaci ostrze?enia..

5. Osoby nagminnie ?ami?ce regulamin b?d? usuwane z forum.

6. Tre?ci publikowane na forum musz? by? zgodne z polskim prawem.

7. J?zykiem u?ywanym na forum jest j?zyk polski. Zabrania si? obra?ania osb i u?ywania s?w przyj?tych jako nieprzyzwoite i wulgarne

8. U?ytkownik przed zadaniem pytania winien upewni? si?, ?e takowe pytanie nie zosta?o niedawno zadane .

9. U?ytkownik zobowi?zany jest do nadawania tematowi takiego tytu?u, aby by?o wiadomo, jaka kwestia b?dzie w nim poruszana.

10. W przypadku za?o?enia przez u?ytkownika wi?cej ni? jednego tematu o tej samej tre?ci "nadprogramowe" tematy zostan? usuni?te.

11. Staraj si? nie pisa? ca?ego posta z du?ych liter (jest to odbierane jako krzyk)

12. Na forum nie podajemy linkw do plikw chronionych prawem autorskim lub swoim dzia?aniem je naruszaj?cych - crackow, seriali, pirackich plikw mp3, itp. W przypadku gdy legalno?? pliku mo?e budzi? w?tpliwo?ci nale?y zamie?ci? dodatkow? informacj? wyja?niaj?ca jego status, np freeware, shareware, trial, spolszczenie udost?pnione za darmo przez producenta, mp3 udost?pnione przez autora do darmowego rozpowszechniania, itp

19. Dopuszczalne jest podawanie linkw do innych for i witryn TYLKO, je?li link prowadzi bezpo?rednio do obrazka lub artyku?u o ile tylko link zosta? umieszczony jako uzupe?nienie wypowiedzi a nie jako reklama.

20. Konta osb podaj?cych linki do wirusw/trojanw b?d? natychmiast banowane

22. W przypadku zauwa?enia ?amania regulaminu u?ytkownik zobowi?zany jest powiadomi? o tym fakcie administratora lub moderatorw

23. Zabrania si? umieszczania w sygnaturce obrazkw wi?kszych ni? 600x120 i rozmiarze ponad 75 Kb . Maksymalna wielko?? avatara wynosi? mo?e 60 Kb

25. Je?li nie zgadzasz si? z decyzj? moderatora mo?esz wyja?ni? z nim spraw? za po?rednictwem prywatnych wiadomo?ci b?d? zg?osi? si? do administracji.

26. Wszelkie uwagi, pytania, sugestie oraz skargi nale?y kierowa? na adres Administratora strony, korzystaj?c z formularza umieszczonego w grnym menu (kontakt)

Administrator