Bo?onarodzeniowe warsztaty plastyczne w partnerskiej szkole w Opavie /Republika Czeska/ PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awomir Jakoniuk   

   30 listopada 2013 r. grupa uczestnikw projektu "P?noc - po?udnie" realizowanego od wrze?nia br. przez Zesp? Szk? w Komornie pod opiek? mgr Urszuli Pietruszki, mgr Ma?gorzaty Le?nik-Koza oraz koordynatora projektu mgr. S?awomira Jakoniuka uda?a si? do Opavy aby wzi?? udzia? w bo?onarodzeniowych warsztatach plastycznych  i przed?wi?tecznym jarmarku odbywaj?cym si?  w szkole. Mieli?my okazj? pozna? kolejny raz spotka? czeskich nauczycieli Radk? Srayer oraz Martina Valecka zaanga?owanych     w realizacj? naszego wsplnego projektu oraz pana dyrektora Arnosta Klain, jak i niektrych uczniw szko?y znanych nam dobrze     z poprzednich edycji projektu.

Podczas warsztatw przygotowanych i poprowadzonych przez Pani? mgr Violett? Smag?, nauczyciela Zespo?u Szk? nr 1  w K?dzierzynie-Ko?lu, realizuj?cej inny projekt we wsp?pracy ze szko?? z Opavy przy??czyli?my si? do przygotowania ?wi?tecznych stroikw, a w mi?dzyczasie, zwiedzaj?c szko??, brali?my udzia? w wielu ciekawych wyst?pach i pokazach zorganizowanych dla szkolnych go?ci tego dnia w ramach jarmarku ?wi?tecznego. Go?cinni Czesi kolejny raz pokazali nam szko??; wi?kszo?? klasopracowni oraz ?cian? wspinaczkow? oblegan? szczeglnie tego dnia. Przed?wi?teczny jarmark zorganizowany  w szkole by? zakrojon? na szerok? skal? akcj? promocji szko?y. W ci?gu jednego tylko dnia przez przez mury szko?y przewin??o si? ponad 2 000 osb chc?cych poogl?da? przygotowane ekspozycje ?wi?teczne oraz dokona? przed?wi?tecznych zakupw. Po obiedzie udali?my si? do zabytkowej cz??ci miasta Opava aby pozna? lepiej topografi? miasta. Wieczorem wrcili?my do K?dzierzyna-Ko?la. Wyjazd mia? na celu wzi?cie udzia?u w warsztatach i jarmarku ale tak?e jeszcze bli?sze poznanie partnerw projektowych, ich tradycji ?wi?tecznych oraz nastroju panuj?cego w okresie ?wi?t w szkole, ktra zrobi?a na nas wszystkich ogromne wra?enie. Wiosn? planowane jest ostatnie spotkanie projektowe w Wi?le. W ramach realizowanego projektu "P?noc - po?udnie" spotkamy si? z naszymi projektowymi partnerami w miejscu, w ktrym zbiegaj? si? trzy granice pa?stw: Czech S?owacji i Polski.

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2014 20:24
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji