Konkurs PDF Drukuj Email


       

                                                 

 

Konkurs Drzewo ?ycia   

dla Zespo?u Szk? w Komornie

w ramach realizacji zada? projektu Comenius "P?noc-po?udnie"

Cele konkursu:

  • u?wiadomienie zale?no?ci ?ycia cz?owieka od ?rodowiska naturalnego,
  • ukazanie donios?ej roli drzew w kszta?towaniu ?rodowiska ?ycia cz?owieka,
  • nabycie wiedzy dotycz?cej prawnych zasad ochrony ?rodowiska i ?ycia w zgodzie z natur?,
  • wprowadzanie w przysz?o?ci dobrych pomys?w i rozwi?za? oraz przestrzeganie obowi?zuj?cych norm prawnych w celu ochrony, poszanowania i m?drego kszta?towania ?rodowiska naturalnego.

Zakres konkursu

 

Konkurs skierowany jest do uczniw wszystkich klas Zespo?u Szk? w Komornie.

 

Za?o?enia dotycz?ce pracy konkursowej

 

Uczniowie przyst?puj?cy do konkursu przygotowuj? prac? projektow? w formie rozprawki lub opowiadania (zalecany format A4), obejmuj?c? swym zakresem:

  • wskazanie znaczenia ochrony ?rodowiska naturalnego w powi?z ?yciem cz?owieka
  • drzewo jako element ?rodowiska naturalnego cz?owieka nierozerwalnie zwi?zany z jego egzystencj?,

 

Praca powinna zawiera? stron? tytu?ow? z tematem konkursu oraz podpisem autora i powinna by? napisana r?cznie. Mile widziane b?d? ilustracje. Prace wykonane na komputerze zostan? odrzucone.

 

Terminy

 

Prace konkursowe nale?y z?o?y? do 25 kwietnia 2014 r. bezpo?rednio na r?ce Pani mgr El?biety Szafarczyk.

Og?oszenie wynikw i wr?czenie nagrd nast?pi 12 maja 2014 r.

 

Komisja konkursowa

 

Prace z?o?one w okre?lonym terminie zostan? ocenione pod wzgl?dem merytorycznym, formalnym i estetycznym przez Komisj? Konkursow? w sk?adzie:

  1. mgr El?bieta Szafarczyk
  2. mgr Urszula Pietruszka

 

Nagrody

 

Wszyscy uczniowie bior?cy udzia? w konkursie otrzymaj? pami?tkowe dyplomy,

a zwyci?zca cenn? nagrod? rzeczow?. Wszyscy laureaci miejsc 1 - 5 w ramach nagrody pojad? na wycieczk? do Wis?y w dniach 16-17-18 maja 2014 r.

 

 

 

 

Zapraszamy do udzia?u w konkursie !

www.nordensuden.eu

 

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji