PDF Drukuj Email
Wpisany przez El?bieta Szafarczyk   

Uczennica (dzi? ju? absolwentka) kl. 4T Aleksandra Hajdo wzi??a udzia? konkursie literackim "Mj rozwj warunkiem satysfakcjonuj?cego funkcjonowania w spo?ecze?stwie" , realizowanym w ramach programu "Narkotyki - tera?niejszo?? bez przysz?o?ci". Organizatorami przedsi?wzi?cia by? Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa Opolskiego, Kuratorium O?wiaty w Opolu oraz Komenda Wojewdzka Policji w Opolu. Konkurs by? skierowany do uczniw szk? ponadgimnazjalnych.Wzi??o w nim udzia? 59 osb. Ola (pod opiek? p. E. Szafarczyk)  napisa?a bardzo ciekaw? prac? pt. "Wyzwania cyfrowej przysz?o?ci szans? czy zagro?eniem?". Zosta?a wyr?niona razem z 8 innymi uczestnikami ! Jeste?my bardzo dumni z jej sukcesu. Dzi?ki Oli o naszej szkole us?ysza?o ca?e wojewdztwo. Zdj?cia z uroczysto?ci wr?czenia nagrd (z dn. 28.04.2014r.) dost?pne s? na stronie internetowej Komendy Wojewdzkiej Policji w Opolu.

Poprawiony: niedziela, 11 maja 2014 17:18
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji