PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bernard Marks   

W dniu 7 maja 2014 roku uczniowie technikum uczestniczyli w rolniczych wyk?adach tematycznych.

Tematami prelekcji by?y m.in.:

  • uprawa kukurydzy, dobr odmian oraz zalecenia agrotechniczne przedstawione przez prelegenta regionalnego firmy KWS
  • nowoczesne technologie fungicydowej ochrony zb?. Innowacyjne rozwi?zania zaprezentowane przez przedstawiciela firmy Syngenta

Nast?pnie m?odzie? podczas terenowego wyjazdu studyjnego na poletkach do?wiadczalnych firmy Bayer w Modzurowie mog?a obejrze? r?ne rozwi?zania polowe. Zainteresowanie uczniw by?o bardzo du?e. M?odzie? zadawa?a wiele pyta?, zwi?zanych z r?norodno?ci? przeprowadzanych tam do?wiadcze? polowych, na ktre uzyskiwa?a cenne i zarazem interesuj?ce odpowiedzi. Na zako?czenie dnia by? pocz?stunek, sponsorowany przez firm? Bayer.

Uwa?am, ?e takie wyjazdy s? potrzebne dla przysz?ych adeptw sztuki rolniczej i przedsi?biorcw rolnych, ktrych kszta?ci nasza szko?a.

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 12 maja 2014 15:52
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji