M?odzie? wrci?a bogata w wiedz?, umiej?tno?ci i z nowym do?wiadczeniem. Do Niemiec z uczniami pojechali nauczyciele przedmiotw zawodowych: pan mgr in?. Andrzej Cicho?, jako pomys?odawca oraz organizator wycieczki i pan  Janusz Wojtu?. Wyjazd by? mo?liwy dzi?ki realizowanemu w naszej szkole przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu projektowi systemowemu nr POKL.09.02.00-16-001/13 pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bli?ej Rynku Pracy, wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 


Doda?: Andrzej Cicho?

 

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji