PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   

18.11.2011- Noc pisania list體 w Zespole Szk? w Komornie

My, spo?eczno?? szkolna Zespo?u Szk? w Komornie; uczniowie Gimnazjum oraz Technikum, nauczyciele oraz pracownicy szko?y, pragniemy zaj?c stanowisko odno?nie planowanego przeniesienia i p?niejszego wygaszenia naszej szko?y.

Z du?ym zainteresowaniem ale i niepokojem ?ledzimy informacje dotycz?ce domniemanych zmian w systemie o?wiaty naszego k?dzierzy?sko-kozielskiego powiatu.
O zmianach tych dowiadujemy si? od pocz?tku roku szkolnego z medi體 takich jak gazety czy lokalne radio.

Najpierw traktowali?my t? spraw? jako niepotwierdzon? pog?osk?, z biegiem czasu wraz z coraz wi?ksz? ilo?ci? pojawiaj?cych si? wariant體 restrukturyzacji powiatowego szkolnictwa zrozumieli?my, ?e sprawa ta, narazie podnoszona g?ownie przez media, sta?a si? priorytetem dla obecnych w?adz Starostwa Powiatowego w K?dzierzynie-Ko?lu.

Wobec zaistnia?ej sytuacji pragniemy wyrazi? nasze zdanie odno?nie zainicjowanego przez pana Starost? Artura Wid?aka procesu zmian w szko?ach ?rednich naszego powiatu.

Podj?li?my decyzj? o organizacji nocy pisania list體 do instytucji pa?stwowych I samorz?dowych,do ludzi zwi?zanych z o?wiat?, finansami, rolnictwem a tak?e do medi體, kt髍e jako 揷zwarta w?adza maj? du?e opiniotw髍cze znaczenie, przedstawiaj?c rzetelne informacje dotycz?ce problemu nie kieruj?c si? tylko i wy??cznie chwilowym zapotrzebowaniem politycznym ale r體nie? dobrem spo?eczno?ci lokalnej, mieszka?c體, wyborc體 kt髍e reprezentuj? w?adze samorz?dowe.

Uwa?amy, ?e zas?ugujemy na partnerskie traktowanie ze strony Starostwa Powiatowego, od kt髍ego oczekujemy odpowiedzi na nasze wcze?niejsze zapytania przedstawione w formie pisemnej.

Prosimy r體nie? o zaj?cie oficjalnego stanowiska przed Sesj? Rady Powiatu na kt髍ej oczywi?cie si? stawimy. Nie chcemy dowiadywa? si? o losie nas jak r體nie? naszej szko?y牋牋牋 ( jedynej na terenie powiatu jednostki kszta?c?cej rolnik體,w powiecie zdominowanym przez rolnictwo) z gazet czy radia.

Chcemy merytorycznej dyskusji, rzeczowego przedstawienia problem oraz wnikliwej analizy argument體 zar體no ekonomicznych (kt髍e oczywi?cie s? niezwykle istotne w dobie kryzysu) jak r體nie? przedstawienia harmonogramu potencjalnych zmian w powiatowej o?wiacie.

Nie chcemy ka?dego dnia nas?uchiwa? informacji m體i?cych o przeniesieniu szko?y do Azot, ?eglugi b?d? innej szko?y,nie chcemy ?y? w niepewno?ci czy zmiany te, wymuszone katastrofaln? sytuacj? ekonomiczn? powiatu, nie zawinion? ani przez nas m?odzie? ani tak?e przez dyrektor體 i nauczycieli k?dzierzy?skich szk髄 dotkn? nas ju? w lutym czy dopiero we wrze?niu.

Pragniemy w spokoju zajmowa? si? zdobywaniem wiedzy,przygotowaniem si? do egzamin體 gimnazjalnych i maturalnych w swojej macierzystej szkole, kt髍? wybrali?my ze wzgl?du na jej specyfik?, po?o?enie, profil oraz tradycj?.

Akcja ta odb?dzie si? w najbli?szy pi?tek, tj 18 listopada o godzinie 19-tej

w Zespole Szk? w Komornie

Samorz?d oraz uczniowie Zespo?u Szk?,

Dyrekcja i nauczyciele Zespo?u Szk?

Program akcji pod tytu?em 擭oc pisania list體

O godzinie 19 stej rozpoczynamy akcj? na sali gimnastycznej oraz na parterze naszej szko?y uczniowie pod opiek? nauczycieli pracuj? nad nast?puj?cymi kwestiami:

- przygotowanie slogan體 i hase? w obronie szko?y ( na kartkach, tekturze, p?髏nach I prze?cierad?ach)

- pisanie list體 do przedstawicieli w?adz lokalnych, samorz?dowych, radnych oraz wszelkich instytucji kt髍ym los szk? oraz m?odzie?y ucz?szczaj?cej do nich nie jest oboj?tny.

W czasie trwania akcji b?dzie tak?e okazja do skosztowania domowych wypiek體, ogrzania si? ciep?ym napojem, chwilowego odpoczynku przy gitarze i muzyce a tak?e do aktywno?ci sportowej.

Uczniowie niepe?noletni przebywa? b?d? na terenie szko?y za pisemn? zgod? rodzic體.

Poprawiony: poniedzia艂ek, 12 grudnia 2011 17:36
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji