Regulamin rekrutacji

         Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Technikum

w Zespole Szk? w Komornie na rok szkolny 2017/18

 

Podstawa prawna:

 1. 1.Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczeglnych kryteriw uwzgl?dnianych w post?powaniu rekrutacyjnym, sk?adu i szczeg?owych zada? komisji rekrutacyjnej, szczeg?owego trybu i terminw post?powania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupe?niaj?cego.
 2. 2.Zarz?dzenie nr 11 Opolskiego Kuratora O?wiaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie terminw post?powania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupe?niaj?cego, a tak?e terminw sk?adania dokumentw dla kandydatw gimnazjum, szko?y ponadgimnazjalnej, szko?y podstawowej dla doros?ych, gimnazjum dla doros?ych oraz szk? policealnych na rok szkolny 2017/18 w wojewdztwie opolskim.

 

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie do klasy pierwszej Technikum, sk?adaj? zgodnie z terminarzem rekrutacji (za??cznik nr 1) w sekretariacie szko?y nast?puj?ce dokumenty:

 • wniosek o przyj?cie do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szk? w Komornie wydruk wniosku z elektronicznego systemu rekrutacji,
 • 2 fotografie (czytelnie podpisane),
 • kopia za?wiadczenia o wynikach egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum,
 • kopia ?wiadectwa uko?czenia gimnazjum,
 • za?wiadczenie laureatw i finalistw konkursw przedmiotowych wydane przez Komitety G?wne Olimpiad oraz Kuratora O?wiaty.

O przyj?ciu do klasy pierwszej absolwenta gimnazjum decyduje ??czna ilo?? punktw uzyskanych jako:

 1. 1.Przeliczony na punkty wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktw) z j?zyka polskiego, historii i wiedzy o spo?ecze?stwie, matematyki, przedmiotw przyrodniczych oraz j?zyka obcego nowo?ytnego na poziomie podstawowym mno?y si? przez 0,2,
 2. 2.Liczba punktw (maksymalnie 80 punktw) uzyskanych za oceny z j?zykai matematyki oraz dwch obowi?zkowych zaj?? edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szko?y jako brane pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym, S? to: biologia lub informatyka, zaj?cia techniczne.

Przyjmuje si? nast?puj?cy sposb przeliczania na punkty:

celuj?cy          20 punktw

bardzo dobry 16 punktw

dobry              12 punktw

dostateczny     8 punktw

dopuszczaj?cy 2 punkty

 1. 3.Uko?czenie gimnazjum z wyr?nieniem 5 punktw
 2. 4.Liczba punktw uzyskanych za osi?gni?cia ucznia wymienione na ?wiadectwie uko?czenia gimnazjum:
  1. 1)Uzyskanie w zawodach wiedzy b?d?cych konkursem o zasi?gu ponadwojewdzkim organizowanym przez kuratorw o?wiaty:
   1. a)tytu? finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktw
   2. b)tytu? laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktw
   3. c)tytu? finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktw
 3. 2)uzyskanie w zawodach wiedzy b?d?cych konkursem o zasi?gu mi?dzynarodowym lub oglnopolskim albo turnieju o zasi?gu oglnopolskim:
  1. a)tytu?u finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotw artystycznych obj?tych ramowym planem nauczania szko?y artystycznej 10 punktw,
  2. b)tytu?u laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotw artystycznych nieobj?tych ramowym planem nauczania szko?y artystycznej 4 punkty,
  3. c)tytu?u finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotw artystycznych nieobj?tych ramowym planem nauczania szko?y artystycznej 3 punkty
 4. 3)uzyskanie w zawodach wiedzy b?d?cych konkursem o zasi?gu wojewdzkim organizowanym przez kuratora o?wiaty:
  1. a)dwch lub wi?cej tytu?w finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktw,
  2. b)dwch lub wi?cej tytu?w laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktw,
  3. c)dwch lub wi?cej tytu?w finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktw,
  4. d)tytu?u finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktw,
  5. e)tytu?u laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktw,
  6. f)tytu?u laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty.

 

 1. 4)uzyskanie w zawodach wiedzy b?d?cych konkursem albo turniejem o zasi?gu ponadwojewdzkim
  1. a)dwch lub wi?cej tytu?w finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotw artystycznych obj?tych ramowym planem nauczania szko?y artystycznej 10 punktw,
  2. b)dwch lub wi?cej tytu?w laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotw artystycznych nieobj?tych ramowym planem nauczania szko?y artystycznej 7 punktw,
  3. c)dwch lub wi?cej tytu?w finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotw artystycznych nieobj?tych ramowym planem nauczania szko?y artystycznej 5 punktw,
  4. d)tytu?u finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotw artystycznych obj?tych ramowym planem nauczania szko?y artystycznej 7 punktw,
  5. e)tytu?u laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotw artystycznych nieobj?tych ramowym planem nauczania szko?y artystycznej 3 punkty,
  6. f)tytu?u finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotw artystycznych nieobj?tych ramowym planem nauczania szko?y artystycznej 2 punkty,
 2. 5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy na temat innych ni? wymienione w pkt. 1) 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora o?wiaty lub inne podmioty dzia?aj?ce na terenie szko?y, na szczeblu:
  1. a)mi?dzynarodowym 4 punkty (miejsca 1,2,3,4),
  2. b)krajowym 3 punkty (miejsca 1,2,3),
  3. c)wojewdzkim 2 punkty (miejsca 1,2),
  4. d)powiatowym 1 punkt (miejsce 1)

W przypadku, gdy kandydat ma wi?cej ni? jedno szczeglne osi?gniecie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na ?wiadectwie uko?czenia gimnazjum, maksymalna liczba punktw mo?liwych do uzyskania za wszystkie osi?gni?cia wynosi 13 punktw (wykaz olimpiad, konkursw i zawodw sportowych, za ktre przyznawane s? dodatkowe punkty stanowi za??cznik nr 2).

 1. 5.Aktywno?? na rzecz ?rodowiska szkolnego, w szczeglno?ci w formie wolontariat 2 punkty.

Maksymalnie kandydat mo?e uzyska? 200 punktw.

Laureaci i finali?ci oglnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursw o zasi?gu wojewdzkimi ponadwojewdzkim, ktrych program obejmuje w ca?o?ci lub poszerza tre?ci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani s? do szko?y w pierwszej kolejno?ci.

Kandydaci s? przyjmowani do wybranego oddzia?u w kolejno?ci zgodnej z suma punktw do wyczerpania planowego limitu miejsc.

W przypadku rwnorz?dnych wynikw uzyskanych w post?powaniu kwalifikacyjnym, pierwsze?stwo maj?:

 • kandydaci z rodzin wielodzietnych,
 • kandydaci niepe?nosprawni,
 • kandydaci, ktrych jeden lub oboje rodzicw, lub rodze?stwo s? niepe?nosprawni,
 • kandydaci wychowywani przez jednego z rodzicw,
 • kandydaci obj?ci piecz? zast?pcz?.

O decyzji Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia si? kandydatw poprzez wywieszenie listy przyj?tych do klas pierwszych w siedzibie szko?y.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo?ci listy kandydatw przyj?tych i kandydatw nieprzyj?tych, rodzic kandydata mo?e wyst?pi? do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz?dzenie uzasadniania odmowy przyj?cia kandydata.

 

 

 

 

Za??cznik nr 1

L.p.

Rodzaj czynno?ci

Terminy w post?powaniu rekrutacyjnym

Terminy w post?powaniu uzupe?niaj?cym

1.

Z?o?enie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi spe?nianie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym

od 29 maja 2017r.

do 23 czerwca 2017r.

do 17 lipca 2017r.

 

2.

Uzupe?nienie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej o ?wiadectwo uko?czenia gimnazjum oraz za?wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

 

------------------------

3.

 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjn? wnioskw o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej i dokumentw potwierdzaj?cych spe?nienie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynno?ci, o ktrych mowa w art. 20t ust. 1 ustawy.

od 23 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r.

od 17 lipca 2017r.

do 31 lipca 2017r.

4.

Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisje rekrutacyjn? listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych do szko?y

10 lipca 2017r.

do godz. 12.00

1 sierpnia 2017r.  godz. 12.00

5.

Wydanie przez szko?? prowadz?c? kszta?cenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatw zakwalifikowanych, ktry dokona? wyboru kszta?cenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku z?o?enia przez kandydata o?wiadczenia, o wyborze tej szko?y.

od 10 lipca 2017r.

do 11 lipca 2017r.

do 25 sierpnia 2017r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pe?noletniego woli przyj?cia w postaci przed?o?enia orygina?u ?wiadectwa uko?czenia gimnazjum i orygina?u za?wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zosta?y one z?o?one w uzupe?nieniu wniosku o przyjecie do szko?y ponagimnazjalnej, a w przypadku szko?y prowadz?cej kszta?cenie zawodowe tak?e za?wiadczenia lekarskiego zawieraj?cego orzeczenie o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia praktycznej nauki zawodu

od 10 lipca 2017r.

do 13 lipca 2017r.

do godz. 12.00

od 25 sierpnia 2017r. do 28 sierpnia 2017r.

6.

Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisje rekrutacyjn? listy kandydatw przyj?tych i kandydatw nieprzyj?tych

14 lipca 2017r.

godz. 14.00

28 sierpnia 2017r. godz. 12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szko?y ponadgimnazjalnej kuratora o?wiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

14 lipca 2017r.

godz. 15.00

28 sierpnia 2017r. godz.15.00

 

 

 

Za??cznik nr 2

Wykaz wojewdzkich konkursw przedmiotowych dla uczniw gimnazjum,

ktrych organizatorem jest Opolski Kurator O?wiaty

 

 1. 1.Wojewdzki Konkurs Polonistyczny
 2. 2.Wojewdzki Konkurs J?zyka Angielskiego
 3. 3.Wojewdzki Konkurs J?zyka Niemieckiego
 4. 4.Wojewdzki Konkurs J?zyka Francuskiego
 5. 5.Wojewdzki Konkurs Historyczny
 6. 6.Wojewdzki Konkurs Geograficzny
 7. 7.Wojewdzki Konkurs Biologiczny
 8. 8.Wojewdzki Konkurs Matematyczny
 9. 9.Wojewdzki Konkurs Chemiczny
 10. 10.Wojewdzki Konkurs Fizyczny
 11. 11.Wojewdzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

 

Wykaz olimpiad przedmiotowych dla uczniw gimnazjum

 

 1. 1.Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistw (organizator: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej SEM)
 2. 2.Olimpiada informatyczna Gimnazjalistw (organizator: Stowarzyszenie Talent)
 3. 3.Olimpiada J?zyka Angielskiego dla Gimnazjalistw (organizator: Wy?sza Szko?a J?zykw Obcych im. Samuela Bogumi?a Lindego w Poznaniu).

 

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji